برای استفاده و ورود به سیستم نیاز است حتما از Internet Explorer نسخه 6 به بالا استفاده نمایید